کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
205 جستجو در Pubmed( ویژه دانشجویان)     چهارشنبه 95/12/18 از ساعت 18-14 30  
204 مقاله نویسی فارسی (ویژه دانشجویان)     دوجلسه ای یک شنبه 95/12/15 از ساعت 18-14 سه شنبه 95/12/17 از ساعت 18-14 30  
191 اخلاق در پژوهش     یکشنبه 95/12/15 از ساعت 14-8 50  
216 آشنایی با تکنیک AFM و نحوه تصویربرداری به همراه روش های آماده سازی نمونه     چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 13-9 15  
203 طراحی پرسشنامه ( ویژه دانشجویان)     سه شنبه 95/12/10 از ساعت 18-14 45  
217 تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت     یکشنبه 95/12/08 از ساعت 12-10 و 16-14 25  
202 End Note( ویژه دانشجویان)     دوجلسه ای یکشنبه 95/12/08 از ساعت 18-14 چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 18-14 45  
195 آموزش ثبت بیماریها با امتیاز باز آموزی( ویژه هیئت علمی)     یکشنبه 95/12/08 از ساعت 14-8 45  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد