کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
163 آشنایی با قوانین شرکتهای دانش بنیان     سه شنبه 95/08/25 از ساعت 14-8 30  
149 تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت( ویژه دانشجویان)     یک شنبه 95/08/23 از ساعت 18-14 30  
148 جستجو در Pubmed( ویژه دانشجویان)     چهارشنبه 95/08/19 از ساعت 18-14 30  
162 ثبت اختراع در ایران و جهان     سه شنبه 95/08/18 از ساعت 16-8 45  
167 طراحی پرایمر(ویژه هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)     یک شنبه 95/08/16 از ساعت 12-8 25  
147 مقاله نویسی فارسی (ویژه دانشجویان)     دو جلسه ای یک شنبه 95/08/16 از ساعت 18-14 سه شنبه 95/08/18 از ساعت 18-14 30  
168 مقاله نویسی انگلیسی(ویژه هیئت علمی دانشکده پرستاری)     20جلسه ای هر چهارشنبه ساعت 18-14 شروع دوره از تاریخ 1395/08/12 25  
161 طراحی و تجزیه و تحلیل کارآزمایی های بالینی(ویژه هیئت علمی)     سه شنبه 95/08/11 از ساعت 14-8 45  
146 End Note( ویژه دانشجویان)     دو جلسه ای سه شنبه 95/08/11 از ساعت 18-14 چهارشنبه 95/08/12 از ساعت 18-14 30  
145 رفرنس نویسی و Mendely( ویژه دانشجویان)     یک شنبه 95/08/09 از ساعت 18-14 30  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد