کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
230 آشنایی با HPTLC ( تئوری و عملی)     چهارشنبه 96/03/10 از ساعت 13-9 15  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد