کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
180 speaking & lecture( ویژه هیئت علمی)     زمان برگزاری و تعداد جلسات بعد از تکمیل ثبت نام اعلام می گردد. 30  
176 مدل سازی بوسیله شبکه عصبی       45  
179 آموزش EBM(ویژه هیئت علمی و تحصیلات تکمیلی)     دوجلسه سه شنبه 95/09/30 از ساعت 14-8 چهارشنبه 95/10/01 از ساعت 14-8 30  
155 جستجو در Scopus( ویژه دانشجویان)     چهارشنبه 95/09/24 از ساعت 18-14 30  
178 systematic review & meta-analysis (ویژه هیئت علمی و تحصیلات تکمیلی)     سه جلسه دوشنبه 95/09/22 از ساعت 14-8 سه شنبه 95/09/23 از ساعت 14-8 چهارشنبه 95/09/24 از ساعت 14-8 45  
164 مدلهای کسب و کار     یک شنبه 95/09/21 از ساعت 14-8 50  
154 مقاله نویسی فارسی (ویژه دانشجویان)     دو جلسه ای یکشنبه 95/09/21 از ساعت 18-14 سه شنبه 95/09/23 از ساعت 18-14 45  
181 فلوشیپ پژوهشی سطح مقدماتی و پیشرفته(ویژه اعضای هیئت علمی)     تعداد جلسات و تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد. 30  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد