کد
عنوان
محل برگزاری
اساتید
زمان برگزاری
ظرفیت
 ثبت نام
157 روش تحقیق دستیاران دانشکده پزشکی(ویژه دستیاران)     پنج روز شنبه 95/07/03 از ساعت 13-8 یکشنبه 95/07/04 از ساعت 13-8 دو شنبه 95/07/05 از ساعت 13-8 سه شنبه 95/07/06 از ساعت 13-8 چهارشنبه 95/07/07 از ساعت 13-8 40  
144 SPSS مقدماتی و پیشرفته ( ویژه دانشجویان)     دو جلسه ای یکشنبه 95/08/02 از ساعت 18-14 سه شنبه 95/08/04 از ساعت 18-14 30  
143 روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی(ویژه دانشجویان)     دو جلسه ای سه شنبه 95/07/27 از ساعت 18-14 چهارشنبه 95/07/28 از ساعت 18-14 30  
140 فلوشیپ پژوهشی سطح مقدماتی و پیشرفته(ویژه اعضای هیئت علمی)       40  
142 تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت( ویژه دانشجویان)     یکشنبه 95/07/25 از ساعت 18-14 30  
141 End Note(ویژه اعضای هیئت علمی)     دو جلسه ای یکشنبه 95/07/18 از ساعت 14-8 دوشنبه 95/07/19 از ساعت 14-8 30  
158 آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی (بیمارستان امام خمینی)     پنج شنبه 95/07/15 از ساعت 14-10 30  
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد